Konkurs w serwisie Facebook

Konkurs w serwisie Facebook

Organizatorzy Lotto Plaży Wolności Poznań 2018 przygotowali konkurs dla użytkowników serwisu Facebook. Można w nim wygrać profesjonalną koszulkę zawodniczą i top. Dokładnie taki sam w jakim grali uczestnicy piątkowego (panie) i sobotniego (mężczyźni) turnieju siatkówki Plaża Wolności. Zadanie konkursowe jest bardzo proste. Wystarczy zaproponować teksty, które mogli powiedzieć sędzia główny i organizator zawodów na wskazanym zdjęciu. Swoją sugestię należy wpisać w komentarzu pod zdjęciem w serwisie Facebook. Można oczywiście załączać pilki w formie graficznej, z naniesioną treścią w dymki.

 

Konkurs odbywa się w serwisie Facebook. Znajduje się on tutaj.

 

REGULAMIN KONKURSU - Plaża Wolności w serwisie Facebook”

 

Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest Feniks – Promocja Zdrowia, Kultura, Sport i Rekreacja, z siedzibą przy ulicy os. Zwycięstwa 9/108, 61-646 Poznań, legitymujące się numerem NIP: 9721042950, zwany dalej Organizatorem.

 

I. DEFINICJE

 1. Konkurs – „Konkurs Plaża Wolności” organizowany jest w ramach serwisu społecznościowego Facebook.

 2. Organizator – Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w Poznaniu, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań .

 3. Komisja Konkursowa - dwóch przedstawicieli Organizatora.

 4. Uczestnik Konkursu - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 5. Zdjęcie Konkursowe – zdjęcie, znajdujące się pod adresem: https://www.facebook.com/plazawolnosci/photos/a.223810244304603.64799.198369253515369/1940309845987959/?type=3

 

II. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie najciekawszych propozycji słów, które mogły powiedzieć osoby znajdujące się na zdjęciu.

 2. W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy zgłosili się do Konkursu.

 3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagród czuwa Komisja Konkursowa w skład której wchodzą dwaj pracownicy Feniks Play – Damian Lisiecki i Natalia Napierała.

 4. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie zadania konkursowego poprzez zgłoszenie pracy za pośrednictwem serwisu Facebook – zwanego dalej „Portal”.

 5. Adres serwisu to www.facebook.com/plazawolnosci

 6. W Konkursie zwycięża liczba osób równa liczbie nagród.

 7. O zwycięstwie w Konkursie decyduje Komisja Konkursowa, składające się z przedstawicieli Organizatora.

 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich rodzin oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu Konkursu.

 9. Konkurs trwa od 22.05.2018 roku do 24.05.2018 roku do godziny 14:00.

 

III. ZADANIE KONKURSOWE

 1. W celu przystąpienia do Konkursu należy:

  1. za pośrednictwem serwisu Facebook – w komentarzu pod Zdjęciem Konkursowym wpisać propozycje zdań, które mogliby wypowiedzieć Sędzia Główny i Organizator turnieju siatkówki plażowej Plaża Wolności 2018. Będzie ona zwana dalej Propozycją Konkursową.

  2. Swoją propozycję należy złożyć w komentarzu pod Zdjęciem Konkursowym w następujący sposób:

Sędzia: tutaj propozycja konkursowa

Organizator: tutaj propozycja konkursowa

  1. Dozwolone są propozycje konkursowej, przedstawione w formie graficznej. W takim przypadku należy w komentarzu zamieścić zdjęcie, uzupełnione o propozycję konkursową.

  2. Lubić profil Plaza Wolności w serwisie Facebook, który znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/plazawolnosci

 1. Dokonanie zgłoszenia na konkurs zgodnie z zasadami określonymi w punkcie II jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż :

a) wyraża zgodę na publikację Zdjęcia Konkursowego z naniesioną propozycją konkursową i nie rości sobie z tytułu tej propozycji żadnych praw.

 1. W momencie zgłoszenia, opisanym w punkcie III. podpunkcie 1, Uczestnik przenosi, a Organizator Konkursu nabywa z chwilą przyjęcia, nieodpłatnie niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie z pracy konkursowej według uznania Organizatora na wszystkich istniejących polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do korzystania z pracy konkursowej dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy , w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego

oraz techniką cyfrową oraz multimedialną , na dowolnym nośniku, w dowolnej ilości i formie,

b) w zakresie rozpowszechniania, w całości lub w części - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, co obejmuje rozpowszechnianie w przewodnikach, katalogach, drukach promocyjnych i reklamowych, ogłoszeniach i reklamach prasowych, na plakatach w tym plakatach wielkoformatowych, telebimach,zamieszczanie w sieci Internet (ze szczególnym uwzględnieniem oficjalnych kanałów społecznościowych i stron internetowych Organizatora),

c) udostępniania ich innym osobom w celach komercyjnych we wszystkich możliwych publikacjach i opracowaniach opisujących Feniks Play i Plażę Wolności

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których prace w całości lub części utrwalono – wprowadzanie do obrotu , użyczenie, najem, dzierżawa,

e) wykorzystywanie prac do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora bez ograniczenia, w tym w ulotkach, internecie, prasie, telewizji.

5. Korzystanie z pracy konkursowej na polach eksploatacji określonych w podpunkcie 4 może

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych

podmiotów, po dokonaniu opracowań,, przystosowań , uzupełnień lub innych modyfikacji .

Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom przez niego upoważnionym na przeróbki,

adaptację zmianę, dostosowywanie pracy konkursowej.

6. Nadesłane propozycje podlegają moderacji przez Organizatora konkursu.

7. Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na Organizatora,

laureat konkursu zobowiązuje się do powstrzymania się od wykonywania autorskich praw

osobistych oraz nadzoru autorskiego względem pracy konkursowej. Laureat konkursu

zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, przystosowania, uzupełnienia lub inne modyfikacje pracy konkursowej

do potrzeb Organizatora.

8. Zwycięzcę konkursu typować będzie Komisja Konkursowa.

9. Komisja Konkursowa w swojej ocenie będzie brać pod uwagę przede wszystkim oryginalność i unikatowość propozycji jak również kreatywność, jakość i pomysłowość propozycji konkursowej.

10. Jeden uczestnik może nadesłać dowolną liczbę propozycji.

11. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji są zabronione. Tym

samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.

13. Zakazane jest dostarczanie przez uczestnika Konkursu treści o charakterze bezprawnym,

treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia

systemów komputerowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające

z działań uczestników konkursu, sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

14. Zakazane jest wpisywanie propozycji wulgarnych, niestosownych, niesmacznych i obraźliwych. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania takich propozycji i wykluczenia osoby je zgłaszającej z Konkursu.

 

IV. NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano 2 nagrody, którymi są:

a) 1 koszulka zawodnicza, którą otrzymali uczestnicy turnieju męskiego siatkówki plażowej Plaża Wolności – którą otrzyma autor najciekawszej propozycji konkursowej.

b) 1 top zawodniczy, który otrzymały uczestniczki turnieju siatkówki plażowej Plaża Wolności – który otrzyma autorka najciekawszej propozycji konkursowej.

 1. O zwycięstwie i sposobie odbioru nagrody laureat zostanie poinformowany za pośrednictwem serwisu Facebook, w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.

 2. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę w ramach Konkursu.

 3. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o wygranej, zwycięzca traci uprawnienie do nagrody, a nagroda zostaje własnością Organizatora.

 

V. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

 1. Konkurs kwalifikuje się do konkursów z dziedziny kultury zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991 r. rozdział 3, art. 21, pkt. 68.

 

VI. DANE OSOBOWE

 

 1. Na potrzeby przeprowadzenia konkursu nie są zbierane żadne dane osobowe. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem portalu Facebook.

 2. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcom osobiście w Poznaniu, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

 3. Uczestnik może przystąpić do konkursu anonimowo, autoryzacja zgłoszenia odbędzie się na podstawie aktywnego konta w serwisie Facebook.

 

VII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora Konkursu, określony w ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej również: „Reklamacje”).

 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.

 3. Ewentualne Reklamacje dotyczącego konkursu są przyjmowane w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia ogłoszenia wyników.

 4. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres: os. Zwycięstwa 9/108, 61-646 Poznań, z dopiskiem – konkurs „Plaża Wolności”.

 5. Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania reklamacji drogą elektroniczną do Organizatora.

 6. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania reklamacyjnego.

 7. Komisja Konkursowa rozpatrując Reklamacje stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 8. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 9. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem URL: www.feniksplay.pl na Stronie Internetowej Organizatora.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych. Za ważne przyczyny uznaje się:

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływająca na

wzajemne prawa i obowiązki lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów

b. zmiana sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi.

 1. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Serwisie.

 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.

 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

 5. W celu pomyślnego dodania zgłoszenia do konkursu wymagane jest po stronie uczestnika dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z przeglądarki internetowej IE 11.0 i wyżej, Firefox 33.0 i wyżej, Chrome 39.0 i wyżej, bądź Opera 26 i wyżej.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia Konkursu, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.

 7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, Komisja Konkursowa może wykluczyć go na każdym etapie Konkursu.

 8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Wróć